Identiteit

Missie

Op IMK willen we iedere leerling maximale kansen bieden. Dit om hun talenten, interesses en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. We willen de leerlingen kansen geven om te leren en te groeien. Het pedagogisch team begeleidt, stimuleert en daagt de leerling uit om de kansen te grijpen en ermee aan de slag te gaan.

Daarnaast willen we garant staan om kwaliteitsvol onderwijs te leveren als voorbereiding op de toekomst en gericht op de integratie in de moderne samenleving van de 21ste eeuw. Dit binnen een leerlingnabije en warme schoolomgeving waarin elke leerling zicht thuis voelt en zichzelf kan zijn. Vanuit traditie en kleinschaligheid hebben we oog voor het welzijn en het welbevinden van elke leerling en zetten we in op verbinding met elkaar: samen leren, samen leven en samen-werken.

Visie

Instituut Maria Koningin wil…

  • een lerende school zijn, waar leerlingen maximale leer- en groeikansen krijgen om hun talenten en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Het is aan de leerlingen om de kansen te grijpen en zich de aangeboden leerstof eigen te maken.
  • een begeleidende school zijn, waar elke jongere terecht kan bij de leerkrachten en de leerlingbegeleiding voor ondersteuning op studiegebied en op socio-emotioneel vlak, in een leerling-nabije en warme schoolomgeving.
  • een stimulerende school zijn, waarin jongeren uitgedaagd en aangemoedigd worden om binnen hun talenten, mogelijkheden en interesses hun schoolloopbaan actief te ontwikkelen.
  • een sociale school zijn, die een onderwijsgemeenschap vormt waarin men samen leert, samen-werkt en samen leeft en men gelijke kansen krijgt ongeacht de socio-economische of etnisch-culturele achtergrond.
  • een correcte school zijn, waar jongeren op positieve wijze gestuurd worden om bepaalde normen, waarden en grenzen te leren respecteren, in een veilige en warme schoolomgeving.
  • een christelijke school zijn, waarin ‘goed zijn’ en ‘goed doen’ beschouwd worden als wezenlijke opdrachten voor iedere mens.

Opvoedingsproject

Ons onderwijskundig doel is om jongeren, volgens hun interesses en mogelijkheden, bagage mee te geven voor het ‘latere leven’, ofwel voor hogere studies ofwel voor de arbeidsmarkt.

We willen aan elke jongere maximale studie- en ontplooiingskansen geven, binnen de grenzen van het haalbare en het redelijke.

Meer weten over ons opvoedingsproject en ons engagement als katholieke dialoogschool? Klik op onderstaande knoppen!